ALGEMENE VOORWAARDEN WEDDINGBUSINESSACADEMY.NL

 

Wedding Business Academy

KvK 64883620

info@weddingbusinessacademy.nl

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt informatie op te slaan op een manier die het mogelijk maakt om de informatie op een later moment te kunnen bekijken, zonder dat de informatie gewijzigd kan zijn.
 4. Klant/Deelnemer: de wederpartij van WBA.
 5. Ontbindingsrecht: recht van de Consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen Consument en Ondernemer, op afstand tot stand gekomen via een website van Ondernemer.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 8. WBA: Wedding Business Academy, een onderneming van Hamida Hamerslag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64883620 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Algemeen
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WBA en op elke tussen WBA en Klant tot stand gekomen overeenkomst.
 3. WBA mag deze algemene voorwaarden wijzigen. WBA zal Klant tijdig op de hoogte brengen van de gewijzigde algemene voorwaarden. Een wijziging geeft geen recht op ontbinding.
 4. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, komen Klant en WBA een vervangende bepaling overeen in de geest van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de nieuwe bepaling zo goed mogelijk het oorspronkelijke doel bereikt.

 

 1. Ontbindingsrecht
 2. Klant heeft het recht de overeenkomst, bij open inschrijving, zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door Klant of vooraf door Klant aangewezen vertegenwoordiger. In het geval van een dienst, zoals een cursus of opleiding of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, gaat deze termijn in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Als de Klant gebruik wil maken van het ontbindingsrecht, moet Klant dit Schriftelijk binnen genoemde termijn aan WBA melden. WBA verzendt direct een bevestiging de ontvangst van de ontbinding.
 4. Als de Klant de overeenkomst ontbindt na eerst door aanmelding uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te verrichten, is de Klant aan de WBA een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door WBA is nagekomen op het moment van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.
 5. Bij geheel of gedeeltelijke levering van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de bedenktijd, draagt de Klant bij ontbinding de gehele kosten, als:
  1. zij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. zij heeft erkend zijn ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; of
  3. WBA deze verklaring van de Klant Schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Als de Klant gebruik maakt van haar ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Dit betekent ook dat het Weddingplanners Theorieboek binnen 5 werkdagen retour naar de WBA komt.

 

 1. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten en diensten:

 1. die door WBA tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 2. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  2. de Klant heeft verklaard dat zij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest;
 3. dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
 1. de Klant heeft verklaard dat zij zijn ontbindingsrecht verliest zodra WBA de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

 1. Duurovereenkomsten
 2. De Klant kan een duurovereenkomst voor de geregelde levering van producten of diensten (abonnementen) die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, Schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
 3. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de overeenkomst, waarbij de opzegging tenminste een maand voor het einde ontvangen moet zijn door WBA.
 4. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mogen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd.
 5. Opzegging van de overeenkomst tot levering van een cursus of opleiding is in beginsel niet mogelijk. Voor zover WBA een wettelijke verplichting heeft om een opzegging, ontbinding of andere beëindiging te accepteren, dient Klant een vergoeding te betalen die gelijk is aan de informatie, diensten en materialen waar Klant reeds toegang toe had. In het geval Klant het volledige bedrag vooraf heeft betaald, zal WBA pro rato een deel van de vergoeding terugbetalen.

 

 1. Opleiding, cursus en training
 2. WBA is niet verplicht om elke Klant, persoon of bedrijf die zich aanmeldt voor een door WBA te leveren dienst, als Klant te accepteren. WBA zal eerst in persoonlijk gesprek treden met Klant, alvorens toegang verleend wordt tot de dienst. In het geval Klant al een betaling heeft verricht, maar WBA deze persoon of bedrijf niet als Klant wenst te accepteren, zal WBA het reeds betaalde bedrag volledig restitueren binnen 14 dagen na afwijzing door WBA.
 3. Klant krijgt niet eerder toegang tot de online leeromgeving, dan dat er betaald is voor de bijbehorende dienst of er een betalingsregeling is getroffen.
 4. In het geval van de opleiding, ontvangt Klant het bijbehorende fysieke lesboek na betaling. Klant bevestigt de ontvangst van het boek en krijgt vervolgens binnen een werkdag na die melding toegang tot de online leeromgeving.
 5. Toegang tot de online leeromgeving wordt verleend voor de duur van 12 aaneensluitende maanden. Deze periode gaat in op de dag na de dag dat Klant de hiertoe benodigde inlogcode heeft ontvangen.
 6. Klant is verplicht een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord. Klant is verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens en het gebruiken van een veilig wachtwoord.
 7. Elk account is persoonlijk. Toegang tot het account of delen van inloggegevens is niet toegestaan. Wanneer WBA weet of vermoedt dat Klant in strijdt met deze regel handelt, mag WBA verder toegang tot de online leeromgeving blokkeren, zonder dat WBA enige schadevergoeding verschuldigd is.
 8. Na betaling en activeren van het account, krijgt de Klant toegang tot alle beschikbare materialen en onderdelen van de opleiding, cursus of training, waaronder templates, sjablonen en voorbeelden.
 9. Klant heeft bovendien recht op overeengekomen coach calls. Wanneer Klant hiervan geen gebruik maakt binnen 12 aaneengesloten maanden nadat de overeenkomst is aangegaan, althans deze binnen onredelijke termijn wil ontvangen waardoor WBA niet redelijkerwijs aan de levering van de coach calls kan voldoen, is hiermee geen sprake van non-conformiteit of wanprestatie en heeft de Klant geen recht op enige korting of restitutie.
 10. Indien een meeloopdag is overeengekomen, als onderdeel van een cursus, training of opleiding, danwel separaat, houdt dit ook in dat Klant zal assisteren tijdens deze dag. Klant en WBA komen daarom gezamenlijk hiervoor een datum overeen. Bij annulering van deze datum binnen een termijn van 90 dagen tot overeengekomen datum, mag WBA annuleringskosten in rekening brengen van € 197,- ex 21% BTW. Indien WBA genoodzaakt is de overeengekomen datum, om welke reden dan ook, te wijzigen, zal WBA met Klant een nieuwe meeloopdag overeenkomen voor een datum die binnen 180 dagen na de oorspronkelijke datum ligt, indien Klant daar redelijkerwijs aan meewerkt. Het is Klant toegestaan deze meeloopdag bovendien bij een derde te voltooien als dit een noodzakelijk onderdeel is van een door WBA aangeboden cursus of opleiding, Klant moet in dat geval bewijzen leveren van een voldoende afronding van de meeloopdag, waaronder een beoordeling van de derde waar Klant deze meeloopdag heeft afgenomen.
 11. In het geval van overmacht zal WBA de overeenkomst verlengen. Indien de overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en worden vergoedingen berekend en betaald conform het in artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden bepaalde.
 12. Resultaat na het toepassen van het geleerde tijdens de opleiding, training of cursus, is afhankelijk van de markt, van kennis en inspanningen van Klant en overige omstandigheden.

 

 1. het eindtoetsreglement en certificaat
 2. De opleiding, cursus of training bestaat uit de onderdelen zoals WBA deze voor aangaan van de overeenkomst bekend heeft gemaakt (het eindtoetsreglement is aan de algemene voorwaarden toegevoegd).
 3. Klant heeft slechts toegang tot de Schriftelijk (eind)toets wanneer alle tussentijdse toetsen met tenminste een voldoende, dat wil zeggen tenminste een cijfer 6,0 uit 10, heeft afgerond. Niet kunnen deelnemen aan de Schriftelijk (eind)toets geeft geen recht op restitutie van enig betaald bedrag. Bij verplaatsing van de eindtoets zal administratiekosten van € 33,00 ex. 21% BTW verschuldigd zijn.
 4. Het afronden van de Schriftelijke eindtoets en overige vereisten zoals vermeld in het reglement, met tenminste een 6 uit 10, geeft recht op het gebruik van een certificaat met bijbehorend logo, voor de duur van 12 maanden.
 5. Het certificaat wordt uitgereikt nadat de studie in zijn volledigheid is afgerond.
 6. Indien de deelnemer een score van 5,4 of minder behaald voor de eindtoets, dan mag de deelnemer een herkansing doen. De herkansing vindt plaats op een door deelnemer en WBA afgesproken tijd en datum, maar wel binnen 6 weken nadat de uitslag bekend is. De hertoets dient per e-mail binnen 5 dagen na uitslag datum te worden aangevraagd door de deelnemer (via admin@weddingbusinessacademy.nl). De kosten voor de herkansing bedraagt € 97,00 ex. 21% BTW.
 7. Klant mag na deze 12 maanden het certificaat en bijbehorend logo slechts blijven gebruiken wanneer Klant daarvoor een lidmaatschap bij WBA is aangegaan en aan de bij het lidmaatschap vermeldde vereisten voldoet, waaronder het vereiste van voldoende nascholing bij WBA of door WBA aangewezen derden.

 

 1. Betaling
 2. Facturen dient door de Klant binnen 14 dagen te zijn voldaan
 3. Als Klant en WBA een betalingsregeling overeen zijn gekomen, worden termijnen (na de eerste termijn) door WBA automatisch gefactureerd door WBA. Klant dient zorg te dragen voor tijdige betaling
 4. Bij het ontbreken van tijdige betaling, mag WBA de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onderbreken, waaronder het beperken van de toegang tot de online leeromgeving, tot WBA de betaling heeft ontvangen. Deze onderbreking geeft geen recht op verlenging van de toegang tot de online leeromgeving of anderszins levering van diensten die in deze periode hebben plaatsgevonden.

 

 1. Auteursrecht en Intellectuele eigendom
 2. WBA is rechthebbende van alle materialen die zij ter beschikking stelt, waaronder het Weddingplanners Theorieboek, de templates, sjablonen, modellen en e-books, althans zij heeft een rechtsgeldige licentie om deze werken ter beschikking te stellen aan Klant.
 3. Klant mag deze werken gebruiken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en als onderdeel van overige diensten ter beschikking stellen aan dienst klanten indien deze consument zijn, Klant mag de werken niet separaat in licentie geven of hier een zelfstandige vergoeding voor verlangen van een Consument of derde en mag het in zijn geheel niet ter beschikking stellen of in licentie geven aan natuurlijke personen, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of aan rechtspersonen.

 

 1. Non-concurrentie
 2. Het is Klant niet toegestaan om na aankoop van producten of diensten van WBA, gedurende drie jaar een concurrerend product of dienst op de markt te brengen, op straffe van een boete van €10.000,- en €1000,- per dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum van €150.000,-.
 3. Een product of dienst wordt als concurrerend beschouwd wanneer de inhoud overeenkomt en/of wanneer een potentiële klant de producten of diensten als inwisselbaar voor elkaar kan beschouwen, mede gezien prijzen, inhoud en wijze van overbrengen van de inhoud, waaronder tenminste begrepen een boek, online training, presentatie of workshop.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. WBA biedt geen garanties met betrekking tot resultaten van Klant, na of door levering van producten en/of diensten van WBA.
 3. WBA geeft geen financiële adviezen. WBA is niet aansprakelijk voor adviezen gegeven door derden via het door haar geboden platform.
 4. WBA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden verliezen of gederfde winsten door handelingen van de Klant als gevolg van producten en/of diensten, waaronder de online training, cursus of opleiding, van WBA, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Ondernemer.

 

 1. Klachten en Geschillen
 2. Op de overeenkomst tussen Klant en WBA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij WBA.
 4. Bij WBA ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal WBA hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de Klant wel een oplossing mag verwachten.
 5. Indien de Klant het niet eens is met de beslissing, dan kan klant zich richten tot een onafhankelijke derde partij waarvan de gegevens opvraagbaar zijn bij de WBA

 

Eindtoets reglement WBAN

 

Aanmelden

 • de deelnemer vraagt per e-mail via admin@weddingbusinessacademy.nl de eindtoets aan. Dit kan alleen indien alle tussentijdse praktijkopdracht met een 6,0 zijn afgerond.

 

Algemeen

 • de datum wordt in overleg met de deelnemer en WBA vastgesteld en vindt plaats tijdens op werkdagen tijdens kantoortijden.
 • De eindtoets vindt plaats tot 1 jaar na start opleidingsdatum
 • De eindtoets vindt plaats op kantoor van het WBA

 

Examinering

 • de deelnemer krijgt 60 minuten de tijd om de eindtoets te doen
 • De eindtoets bestaat uit 25 open vragen
 • De eindtoets wordt schriftelijk afgenomen
 • het is niet toegestaan om het theorieboek, online leeromgeving of andere naslag werk te gebruiken tijdens het afnemen van de eindtoets
 • het is niet toegestaan om tijdens de eindtoets consumpties te nuttigen
 • de deelnemer mag geen oordoppen of koptelefoon dragen
 • de mobiele telefoons dienen buiten het zicht in om geborgen te worden
 • de eindtoetsen zijn niet openbaar
 • deelnemers mogen toetsvragen of delen ervan niet op papier overschrijven of kopiëren
 • de deelnemer dient alle aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen
 • de deelnemer die te laat komt kan van deelname worden uitgesloten. Deelname is alleen dan nog toegestaan zolang nog geen enkele kandidaat de toetsruimte heeft verlaten tot uiterlijk een half uur na aanvang van de eindtoets
 • Voor een deelnemer die later aan de eindtoets begint is en blijft de eindtijd van de eindtoets gelijk aan de officiële eindtijd van de eindtoets
 • deelnemer mag tijdens de eindtoets zijn/haar plaats in de zaal niet verlaten zonder toestemming van de toezichthouder. Het tijdelijk verlaten van de ruimte is niet toegestaan, ook niet voor toiletbezoek
 • toezichthouders mogen tijdens de eindtoets geen vragen over de inhoud van de eindtoets beantwoorden
 • indien een deelnemer zich voor of tijdens de eindtoets schuldig maakt aan enige onregelmatigheid of fraude, is de toezichthouder bevoegd om de kandidaat de verdere deelname aan de eindtoets te ontzeggen
 • wanneer de deelnemer alle vragen heeft beantwoord dient hij dit aan te geven bij de examinator. De examinator sluit de eindtoets af. Daarna mag de kandidaat de ruimte verlaten.

 

Uitslag

 • het behaalde resultaat wordt binnen 5 werkdagen per e-mail aan de kandidaat doorgegeven.

 

 

Klachten en bezwaren

 • De deelnemer kan klachten omtrent het verloop van de eindtoets en bezwaren omtrent de inhoud van de eindtoets, na de eindtoets bij de examinator kenbaar maken. De examinator zal de kandidaat een bezwarenformulier aanleveren. De deelnemer kan een gemotiveerd bezwaarschrift omtrent de uitslag binnen 6 weken na bekendmaking van de definitieve uitslag, schriftelijk indienen per e-mail via admin@weddingbusinessacademy.nl
 • De klacht zal conform de algemene voorwaarden worden behandeld.

 

De WBA bewaart persoons- en toetsgegevens met in acht neming van de voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar na afname van de eindtoets.

volg ons via social media